Splošni pogoji poslovanja

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI (ali splošna politika zasebnosi) IN UPORABE PIŠKOTKOV

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

ČURI MURI d.o.o.

1)      O Pravilniku o zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti Podjetja d.o.o. (v nadaljevanju: “Pravilnik o zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov storitev Čuri muri d.o.o. ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Čuri muri doo, Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: “Čuri muri”) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

–          kontaktne informacije podjetja,

–          namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,

–          čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

–          pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

–          pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

–          veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

2)      Osebni podatki, ki jih zbira podjetje

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi podjetje, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

ime in priimek (ob nakupnem procesu – zaradi dostave)

e-pošta (zaradi obveščanja)

kontaktni telefon – zaradi dostave oz. na vašo željo zaradi obveščanja

ip naslov

podatke za izdajo ponudbe glede na povpraševanje (davčna številka, i e podjetja…)

3)      Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je Čuri muri d.o.o., Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana.

4)      Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, ali oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

5)      Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

5.1. Obdelava na podlagi pogodbe:

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetja obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

5.2. Obdelava na podlagi zakona:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje  v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali podjetju.

Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi podjetje. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov trgovina@curimuri.si ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli.  Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po prenehanju poslovnega razmerja s podjetjem.

6)      Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike.  V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Čuri muri d.o.o. se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

7)      Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica. 

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

8)       Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov trgovina@curimuri.si ali po pošti na naslov Čuri muri d.o.o., Bravničarjeva 7c, Ljubljana

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

–          zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

–          zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

(i)      pravico do dostopa do podatkov

(ii)    pravico do popravka

(iii)  pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)

(iv)  pravico do omejitve obdelave

(v)    pravico do prenosljivosti podatkov

(vi)  pravico do ugovora

(i)                pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

–          namene obdelave,

–          vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,

–          uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

–          predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

–          obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,

–          pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

–          kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

(ii)              pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

(iii)            pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

–          kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

–          kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

–          kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

–          kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,

–          kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

(iv)             pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

–          kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

–          je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

–          vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

–          če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

(v)               pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

(vi)             pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

9)      Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov trgovina@curimuri.si ali po pošti na naslov Čuri muri d.o.o., Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

10)  Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

Čuri muri si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani Čuri muri d.o.o. 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov trgovina@curimuri.si

11)   Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani Čuri muri d.o.o. in začne veljati 1.1.2020.

Splošni pogoji poslovanja otroške spletne trgovine Čuri muri.si

Prodaja in dostava blaga je načeloma možna samo na ozemlju Republike Slovenije. Po dogovoru lahko blago dostavimo tudi v tujino.

Varstvo potrošnikov

Otroška trgovina Čuri muri.si deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene izdelkov v spletni otroški trgovini vsebujejo 22% DDV. Cene so označene v evrih (EUR). Cene na spletnih straneh otroške trgovine Čuri muri.si veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do dne objave novega cenika. Cene veljajo samo za nakup preko spletne otroške trgovine Čuri muri.si. Cena ne vključuje dostave.

Zavezanci za DDV so dolžni ob nakupu navesti tudi svojo davčno številko.

Ponudnik – otroška trgovina Čuri muri.si skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni rok in cena spreminjajo, tako da obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic ali zamenjavo naročenega artikla.

Naročanje

Naročila preko spletne otroške trgovine Čuri muri.si

Naročanje poteka preko Interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščene v kategorijah. Naročila sprejemamo preko nakupa v spletni otroški trgovini Čuri muri.si in preko e-pošte trgovina@curimuri.si.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana.

Naročila preko e-pošte trgovina@curimuri.si

Naročila preko e-pošte trgovina@curimuri.si morajo nujno vsebovati ime in priimek naslovnika/plačnika, ulico, poštno številko in kraj; kontaktno telefonsko številko in e-naslov; Ime artikla in ostale potrebne specifikacije kot so barva, velikost itd.

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana. V primeru, da želite odstopiti od naročila, nas prosim obvestite v najkasneje 6 urah po oddaji naročila po elektronski pošti trgovina@curimuri.si.

Zavrnitev naročila

Spletna otroška trgovina Čuri muri si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ne more izvesti. V kolikor bi kupec že plačal po predračunu, mu v tem primeru vso kupnino vključno s stroški dostave nakažemo naslednji delovni dan.

 PREPLAČILO

Včasih se zgodi, da stranka v primeru plačilo predračuna stori napako in plača več. Preplačane zneske vračamo, vendar imamo s tem povezane bančne stroške po krivdi kupca.
Zato smo se odločili, da v primeru preplačila malih zneskov v višini do 2,00 eur razlike ne vrnemo na transakcijski račun, ampak kreiramo kodo v višini zneska preplačila, ki jo lahko stranke koristite v pol leta. Oziroma bančne stroške vračila zaračunamo stranki.

100% varen nakup, pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Tehnični postopek sklenitve pogodbe oz koraki nakupa

Izbrane izdelke dodate v košarico. Ko imate v košarici vse izdelke, ki jih želite kupiti, kliknete gumb NA BLAGAJNO. Postopek nakupa se izvede v 5 osnovnih korakih:

1. POVZETEK: Preverite svojo košarico, če so izbrani izdelki prave velikosti in v željenih količinah. Če imate kodo za popust, kodo darilnega bona ali dobropisa, jo vnesete v polje PROMOKODE. Za nadaljevanje kliknete gumb NADALJUJ NA BLAGAJNO.

2. PRIJAVA: Vkolikor ste v naši spletni trgovini že registrirani, vnesete uporabniško ime in geslo. Vkolikor še niste in tega ne želite, izberete hitri nakup. Za nadaljevanje kliknete gumb NADALJTE NA BLAGAJNO.

3. NASLOV: Vnesite ali preverit naslov za račun in naslov za dostavo. Za nadaljevanje kliknete gumb NADALJUJ NA BLAGAJNO.

4. DOSTAVA: Izberite način dostave. Trenutno sta na voljo osebni prevzem in dostava s DPD. Za nadaljevanje morate označiti, da ste prebrali in se strinjate s pogoji uporabe naše spletne trgovine, nato kliknete gumb NADALJUJ NA BLAGAJNO.

5. PLAČILO: Izberete način plačila. Na voljo so plačilo preko TRR, plačilo s kreditno kartico preko Stripe servisa in plačilo po povzetju. Za nadaljevanje kliknete gumb NADALJUJ NA BLAGAJNO.

6. POVZETEK NAROČILA: Preverite povzetek svojega naročila in kliknete gumb POTRJUJEM NAROČILO Z OBVEZNOSTJO PLAČILA. V nekaj minutah bi moralo na vnešeni email prejeti podatke o naročilu. Vkolikor emaila ne prejmete, nas prosim kontaktirajte na trgovina@curimuri.si

INFORMACIJE O PRITOŽBENEM POSTOPKU V PODJETJU

V podjetju Čuri muri si prizadevamo za zadovoljstvo strank, in nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja, vseeno pa se lahko zgodi, da je naše ravnanje drugačno od vaših pričakovanj. V kolikor se to zgodi in bi želeli oddati pritožbo, smo za vas pripravili možnosti.

– Stranke lahko pritožbe podate pisno na sedež podjetja Čuri muri d.o.o., Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana, ali preko e-pošte trgovina@curimuri.si.
– Na vaše pritožbe bomo odgovorili v najkrajšem možnem času – najkasneje pa v roku 30 dni po prejemu pritožbe.
– O vaši pritožbi bo odločala dvočlanska komisija, ki jo za vsako pritožbo posebej sestavi direktor podjetja.
– Za vsa pojasnila v zvezi z informacijami o pritožbenem postopku, se lahko obrnete na sedež naše družbe  ali preko telefona 01 5197662.
– Za nerešljive spore je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani. Vseeno upamo, da nas boste pred uporabo tega kanala kontaktirali. Verjamemo, da bomo našli lažjo rešitev za obe strani.

SPORI in TEŽAVE

Čuri muri spoštuje zakonodajo o varstvu potrošnikov in se trudi postati najbolj prijazna otroška trgovina v Sloveniji. Sporov si res ne želimo. V primeru težav vas prosimo, da nas nemudoma pokličete na 01 5197662, pošljete email na trgovina@curimuri.si. Postopek je seveda zaupen. Zavedamo se, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo izvensodno in sporazumno. Postopek reševanja spora je podrobno opisan v zgornjem poglavju. Za nerešljive spore je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.

SPLETNO REŠEVANJE SPOROV

S posebnim predpisom Evropske unije je na ozemlju celotne EU, od 15. 2. 2016 naprej, vzpostavljen nov sistem za reševanje sporov povezanih s spletnimi nakupi, s pomočjo ODR spletne strani.

Čuri muri ima učinkovit sistem obravnavanja pritožb,  skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

Podjetje Čuri muri kot ponudnik blaga in storitev, ki se ukvarja s spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavljamo elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).  Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

VRAČILO ARTIKLA

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

Čuri muri svojim strankam omogoča podaljšani – kar 44 dnevni rok , da nam sporočite da odstopate od pogodbe brez navedenega razloga.

O nameravanem vračilu izdelka (odstopu od pogodbe) nas prosimo pisno obvestite in sicer na kontaktni e-mail trgovina@curimuri.si

Če  ste kupljeni izdelek že prejeli – in vam kupljen izdelek ne ustreza in bi ga radi vrnili, ga nato na vaše stroške pošljite na naslov Čuri muri d.o.o., Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana. Izdelek lahko vrnete tudi v poslovalnici v Ljubljani; delovni čas je med ponedeljkom in petkom med 8 in 16 uro)

Povratna pošiljka vrnjenega blaga na naslov podjetja Čuri muri d.o.o., Bravničarjeva 7c, 1000 Ljubljana mora biti oddana v roku nadaljnjih 14 dni od sporočila. Enak rok velja v kolikor boste izdelek prinesli nazaj v poslovalnico. Kupec ima torej 44 dni, da javi vračilo izdelka in nadaljih 14 dni, da ga dejansko vrne oz. pošlje.

V primeru odstopa od pogodbe Čuri muri takoj ko je mogoče oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila izdelkov – z enakim plačilnim sredstvom – razen če želite drugače (javite nam na email trgovina@curimuri.si).

Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja.


Vsi paketi ki bodo na naš naslov posredovani s plačilom po povzetju oz. poštnino plača naslovnik bodo zavrnjeni in vrnjeni pošiljatelju na njegove stroške.

Prosimo, da poleg pošiljke priložite račun za kupljeni izdelek, vaše podatke ter želen način vračila kupnine, ki je lahko preko dostavne službe, plačila na TRR ali v naši poslovalnici.

 MENJAVA ARTIKLA

Zamenjava izdelka je pravzaprav najprej vračilo izdelka, ki seveda mora biti v originalni embalaži, neuporabljan in nepoškodovan. Glej zgoraj. Nato pa gre za nakup drugega izdelka.
V primeru menjave izdelka – lahko izdelek brezplačno menjate v trgovini Čuri muri (Bravničarjeva 7c).
V primeru menjave izdelka preko spleta stranko bremeni strošek vračila blaga. Čuri muri pa plača strošek pošiljanja novega izdelka. Primer: Stranka kupi izdelek ki stane 50 eur in plača 3,5 eur za dostavo. Pri menjavi blaga, je njen dodaten strošek 3,5 eur.

STVARNA NAPAKA IN GARANCIJA TER UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ TEGA NASLOVA

Stvarna napaka

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake, kot to predvideva Zakon o varstvu potrošnikov- ZVPOt. Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki ima garancijo ali garancije nima. Tako lahko potrošnik zaradi napake na izdelku, za katerega je bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se odloči lahko tudi takrat, ko ne želi uveljavljati garancijo za izdelek, za katerega je bila dana garancija. Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako reklamira pri prodajalcu in to v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake, oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca. Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik trgovcu v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora trgovec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor. Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri: odpravo napake, vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska.
Napaka je stvarna: če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Garancija

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 14/12). Seveda je možno, da se garancija nudi tudi prostovoljno za dodatne izdelke oziroma storitve.
V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva: brezplačno odpravo napake, če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek. Prodajalec mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih, v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako, prodajalec mora imeti priložnost, da stvar pregleda in oceni morebitno napako, potrošnik vam mora navesti zahtevo, kaj želi iz uveljavljanja, prodajalec mora nujno odgovoriti potrošniku v roku 8 dni – tako v primeru, če ugodite zahtevi kot tudi v primeru, če se ne strinjate z uveljavljanjem napake oziroma garancije.

REKLAMIRANJE ARTIKLA

Reklamacija artikla je mogoče s predložitvijo računa ali izpolnjenega garancijskega lista.
1. Če se je na vašem izdelku pojavila napaka, za katero ni kriva vaša nepravilna uporaba oz. napaka ni posledica vašega dejanja, lahko nam pošljete zahtevek za uveljavljanje reklamacije. Zahtevek pošljite na elektronski naslov trgovina@curimuri.si.

2. V elektronski pošti nam čim bolj nazorno pojasnite razlog za uveljavljanje reklamacije, da bomo čim lažje reševali vašo reklamacijo. Zraven zapišete svoje podatke (ime in priimek ter naslov) ter kontaktno številko, kamor vas bomo lahko obvestili o poteku reševanja reklamacije.

3. Za reklamiran izdelek bomo naročili prevzem paketa. Zraven paketa priložite kopijo računa ter vaše podatke in opis napake izdelka. Prosimo vas, da izdelek zapakirate v primerno zaščitno embalažo, da bo prispel do nas nepoškodovan.

4.. Ko bo izdelek z vso pripadajočo dokumentacijo prispel na naslov podjetja Čuri muri d.o.o. ga bo pregledal reklamacijski oddelek. Glede na vsebino opisane napake ter glede na ugotovitve reklamacijskega pregleda, vas bomo v čim krajšem možnem času kontaktirali in vas seznanili z nadaljnjim postopkom. Reklamacijska služba vam tekom postopka lahko ponudi popravilo izdelka, zamenjavo izdelka ali vračilo kupnine vključno s stroški pošiljanja, ki so nastali ob naročilu.

Priložen račun in navodila prosim shranite za morebitno kasnejšo uporabo. V primeru, sa ste račun ali navodila založili, vam lahko pošljemo nova. Kontaktirate naš lahko na e-mail: trgovina@curimuri.si

POTRDILO O SKLENJENI POGODBI

Čuri muri hrani vsa besedila pogodbe (račune, predračune), ki so dostopni tudi potrošniku. Vsi registrirani kupci v spletni trgovini Čuri muri.si imajo dostop do potrdila o sklenjeni pogodbi (računa) zgodovine naročil in do svojega računa še preden se blago odpošlje. Tudi vsi ostali kupci (to so kupci, ki izvedejo hiter nakup brez registracije) lahko dostopajo do potrdila o sklenjeni pogodbi (računa) pred dostavo naročenega blaga tako, da kontaktirajo eno od poslovalnic preko telefona ali emaila trgovina@curimuri.si – račun vam pošljemo po želenem komunikacijskem kanalu.
 

Načini plačila

V spletni otroški trgovini Čuri muri omogočamo plačilo:

  • plačilo po predračunu oz. nakazilo na TRR (cena 3,5 EUR z DDV)

V primeru plačila na TRR, boste ob nakupu prejeli obvestilo z vsemi ustreznimi podatki za račun, kamor je potrebno opraviti nakazilo. Poštnina je v tem primeru ustrezno nižja. Dokler ne dobite elektronskega sporočila, ne nakazujte kupnine. 

  • osebni prevzem – cene dostave ni. Za osebni prevzem odkljukajte ustrezna polja pri naročilu oziroma pokličite na 01 5197662. Osebni prevzem se vrši v skladišču LOGES na Celovški 492.

Dobavni roki

Rok dobave za izdelke na zalogi je običajno 2-5 dni.  V kolikor bo rok dostave izjemoma daljši se bomo potrudili, da vas o tem obvestimo v 48ih urah.  Žal tega ne moremo garantirati. Včasih se zgodi, da kaže izdelek na zalogi – in ga prodamo kupcu, ki je nakup opravil pred vami. V kolikor se vam mudi, prosim vpišite to v opombe in potrudili se bomo, da bodo kupljeni izdelki najkasneje v 2 dneh pri vas. Za izdelke, ki niso na zalogi je rok dobave izjemno različen in traja od 4 dni pa do 90 dni ali izjemoma celo več. Izdelke uvažamo iz Nemčije in Anglije, hkrati pa tudi iz ZDA – zato taka razlika v času dostave.

Predlagamo, da nas pri naročilu izdelkov, ki niso na zalogi kontaktirate na trgovina@curimuri.si ali 01 5197662. Z veseljem vam bomo povedali koliko časa je potrebno čakati za želeni izdelek.

Dostava

Izdelke na zalogi običajno pošiljamo VSAK DELOVNI DAN dopoldne (dopušča se kaka izjema zaradi bolniške odsotnosti).  Dostavo za online otroško trgovino Čuri muri.si opravlja podjetje DPD.

 Varovanje podatkov

Lastnik spletnega mesta Čuri muri.si (Čuri muri d.o.o.) zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki  bodo uporabljeni izključno v namene obveščanja o poteku naročila (v primeru, da obiskovalec v spletni trgovini opravi nakup) ter na željo kupca za obveščanje o novih izdelkih in akcijah. Lastnik jamči, da bodo podatki obiskovalcev in uporabnikov uporabljeni le v namen nemotenega poteka naročil in ne bodo predani tretji osebi.
V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletnega mesta si lastnik spletnega mesta pridržuje pravico do stika s potrošnikom prek sredstev komunikacij na daljavo.

Obiskovalec z izvedeno registracijo dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri registraciji, so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je obiskovalec vnesel ob registraciji v računalniški sistem, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!

Obdelava osebnih podatkov

Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje uporabnikove podatke:

          •         ime in priimek,

          •         naslov in kraj bivanja,

          •         naslov elektronske pošte (uporabniško ime),

          •         kontaktno telefonsko številko,

          •         geslo v šifrirani obliki,

          •         ter ostale podatke, ki jih vnesete na relevantne obrazce na spletni strani.

Z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglašate, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov, kontaktna telefonska številka in morebitne druge podatke, ki ste jih ponudniku posredovali za namene izpolnitve pogodbe – naročila), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona, SMS in drugih mobilnih sporočil, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo. Na ta način bomo poskrbeli, da boste o naših aktualnih ponudbah ves čas primerno obveščeni, hkrati pa boste obveščeni zgolj o ponudbah izdelkov, ki najbolj ustrezajo vašim željam.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli brezplačno prekličete s klicem na telefonsko številko 01 5197662

Preklic soglasja za neposredno trženje prek elektronske pošte uredite:

  • s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;

          •         z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

Ponudnik bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov ter vas o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil. Pri tem ne nastanejo nobeni stroški. 

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:

          •         Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in

          •         Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),

ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje. 

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ponudnik ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Avtorske pravice

Online otroška trgovina Čuri muri.si je v lasti podjetja Čuri muri d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Osnovni podatki o podjetju

Čuri muri d.o.o.

Bravničarjeva 7c

1000 Ljubljana

DŠ: SI50661876 (podjetje je davčni zavezanec)

MŠ: 3341666000

Poslovni račun: Delavska hranilnica; SI56 3500 1000 0012 425

Podjetje je registrirano pri okrožnem sodišču v Ljubljani.

 Podjetje je davčni zavezanec. Vse cene so opremljene z DDV.

Želimo vam prijetno nakupovanje 🙂

Vaša online otroška trgovina Čuri muri.

Pristojnost sodišča

Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija

Splošne pogoje si lahko shranite tukaj:

https://www.curimuri.si/img/cms/splošni pogoji.pdf